HT

SỨ MỆNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NGÀNH TRƯỞNG

Ngành (Huynh) Trưởng là một thành viên trong Ban Quản Trị Đoàn, chịu trách nhiệm hướng dẫn và điều hành đoàn sinh trong Ngành của mình và cùng với Ban Quản Trị Đoàn hoạch định các chương trình huấn luyện, sinh hoạt theo Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh của Phong Trào.

Tags:

Subscribe to RSS - HT