SỨ MỆNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NGÀNH TRƯỞNG

Ngành (Huynh) Trưởng là một thành viên trong Ban Quản Trị Đoàn, chịu trách nhiệm hướng dẫn và điều hành đoàn sinh trong Ngành của mình và cùng với Ban Quản Trị Đoàn hoạch định các chương trình huấn luyện, sinh hoạt theo Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh của Phong Trào.

Theo Nội Quy (Chương V, Điều 43), để được bổ nhiệm vào chức vụ Ngành Trưởng, phải hội đủ các điều kiện sau đây:
- Đủ 21 tuổi.
- Có chứng chỉ khả năng cấp II trở lên.
- Đã phục vụ với tư cách Huynh Trưởng ít nhất 1 năm trong Đoàn.
- Được Cha Tuyên Úy liên hệ bổ nhiệm do sự đề nghị của Hội Đồng Huynh Trưởng.

Như vậy, chúng ta cần nhận thức rằng vai trò của người Ngành Trưởng thực sự khá quan trọng và cần thiết trong việc hướng dẫn và đào luyện đoàn sinh theo đúng Đường Lối, Tôn Chỉ và Nội Quy của Phong Trào. Ngoài những đức tính cần thiết của người lãnh đạo một Ngành trong Phong Trào, người Ngành Trưởng có một số trách nhiệm tổng quát được liệt kê như sau:

I. Lãnh Đạo:

Tổ Chức và Điều Hành:

1. Ngành Trưởng chịu trách nhiệm tổng quát trong việc tổ chức và điều hành Ngành, phụ tá Ngành Trưởng có Ngành Phó và các Huynh Trưởng trong Ngành. Nếu có đủ nhân lực và tùy theo khả năng của từng người, có thể có thêm các chức vụ khác như Thư Ký Ngành, Thủ Quỹ Ngành và các nhiệm vụ chuyên môn khác như Nghiên Huấn, Sinh Hoạt, Chuyên Môn, Thánh Kinh v.v...
2. Theo dõi và thực thi những quyết định chung của cấp trên liên hệ, đồng thời đề nghị lên những phương án hoặc chương trình hoạt động thích ứng với Ngành của mình ở địa phương.
3. Phối hợp với Đoàn Trưởng soạn thảo chương trình sinh hoạt dài hạn chung cho Ngành và các Chi Đoàn trực thuộc.
4. Tạo tình đoàn kết yêu thương giữa các Huynh Trưởng và các đoàn viên trong Ngành.
5. Điều hợp các Chi Đoàn Trưởng trong Ngành soạn Chương Trình Dài Hạn cho Ngành để các sinh hoạt huấn luyện trong Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh trong Ngành được thống nhất.
6. Tổ chức hội họp thường xuyên với các Huynh Trưởng trong Ngành nhằm tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tạo thêm tình liên đới, tương thân tương trợ. Mở đầu mỗi phiên họp, luôn luôn sơ lược qua các tin tức, tình hình sinh hoạt hoặc các chương trình của Đoàn, Liên Đoàn, Miền và Trung Ương.

Hành Chánh Ngành:

1. Danh sách đoàn viên
2. Lập bản tường trình và báo cáo sinh hoạt của Ngành trong các phiên họp định kỳ của Ban Quản Trị Đoàn.
3. Sổ tay sinh hoạt và hội họp của Ngành.
4. Sổ Hoa Thiêng chung của Ngành mỗi ba tháng (tam cá nguyệt). Hoạch định và phân chia đồng đều chiến dịch Hoa Thiêng cho các đon vị trực thuộc.
5. Sổ tài chánh của Ngành.

II. Huấn Luyện:

Chi Đoàn Trưởng:

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật hoá kiến thức Phong Trào, chuyên môn và Chương Trình Thăng Tiến để các Chi Đoàn Trưởng làm việc hữu hiệu hơn.

Dự Trưởng:

- Phối hợp với Đoàn Trưởng và Đoàn Phó Nghiên Huấn trong việc tuyển chọn, hướng dẫn và huấn luyện cấp Dự Trưởng.

Các Huynh Trưởng trong Ngành:

- Tạo cơ hội cho các Huynh Trưởng trong Ngành tham dự các khoá huấn luyện chuyên khoá, sa mạc huấn luyện, tham dự các seminar, workshop về tâm lý trẻ, về hành chánh, về khả năng lãnh đạo v.v...
- Giúp huấn luyện bổ túc cho các Huynh Trưởng và Chi Đoàn Trưởng/Liên Toán Trưởng Hiệp Sĩ.

Các Đoàn Sinh:

- Mặc dù trách nhiệm sinh hoạt và huấn luyện do Chi Đoàn Trưởng phụ trách. Tuy nhiên người Ngành Trưởng cần thường xuyên theo dõi và trắc nghiệm mức độ thăng tiến của các Cấp trực thuộc bằng cách tổ chức các chiến dịch thi đua trong Ngành, các chương trình khảo sát khả năng hàng đội và cá nhân, các sa mạc có tính cách thi đua toàn Ngành.
- Song song với trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và hướng dẫn đoàn sinh trong Ngành. Người Ngành Trưởng cần dành thêm thì giờ học hỏi, tìm hiểu thêm về các vấn đề tâm lý giáo dục, phương cách xã giao và đối xử với các cộng sự viên và các Cấp trực thuộc của mình. Một số các yếu tố cần thiết để đem lại sự thành công tốt đẹp trong vai trò của người Ngành Trưởng được tóm tắt như sau:

1. Yếu Tố Tâm Lý:
- Hiểu biết tâm lý và tính tình của lứa tuổi Ngành Thiếu
- Lý tưởng là hiểu biết tính tình và gia cảnh của các Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong Ngành.
- Biết cách xử thế với cấp trên liên hệ, các cộng sự viên là các Huynh Trưởng và các Cấp dưới quyền.

2. Yếu Tố Lãnh Đạo:
- Công bình
- Bác ái
- Hy sinh
- Quảng đại
- Nhẫn nại
- Cương quyết
- Đúng giờ, đúng hẹn

Hãy quan niệm rằng, lãnh đạo là phục vụ, là ơn gọi của mỗi người Huynh Trưởng, là một sứ mệnh Tông Đồ do chính Chúa Giêsu Thánh Thể ưu ái trao ban cho bạn và hằng mong ước bạn hoàn thành sứ mệnh đó cách tốt đẹp.

Trách nhiệm người Ngành Trưởng được nêu lên ở trên chỉ là một số điểm tóm gọn chính yếu. Bạn có hoàn thành được trách nhiệm trong vai trò của người Ngành Trưởng hay không còn tuỳ thuộc vào sự hy sinh quảng đại dấn thân phục vụ một cách vô vị lợi. Tuỳ thuộc vào sự chịu khó và kiên nhẫn học hỏi trau dồi thêm các kiến thức tổng quát hoặc chuyên môn và trên hết là sự cầu nguyện liên lỉ xin Anh Cả Giêsu hướng dẫn và giúp sức mình hoàn thành trách nhiệm mà Ngài đã trao ban.

Tags: