MỤC ÐÍCH – TÔN CHỈ VÀ ÐƯỜNG LỐI

A. MỤC ÐÍCH: “Trích điều 2 của Nội Quy”

Ðào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hão.

1. Con người kiện toàn:

a. Thể xác phát triển điều hòa và khỏe mạnh.
b. Khéo léo chân tay, khả năng gúip ích.
c. Tính khí tốt, trừ những tính xấu, luyện những đức tính tốt.

2. Người Kitô Hữu hoàn hảo:

a. Hiểu biết về Chúa.
b. Sống niềm tin.
c. Nên thánh mỗi ngày.
d. Chúa Kitô là lý tưởng.

3. Truyền thông Tin Mừng:

a. Sống như chứng nhân: Tin Yêu.
b. Giúp đỡ các bạn sống đạo đức.
c. Thực hiện các công tác bác ái, đem Chúa vào đời.
d. Luôn luôn cầu nguyện và yểm trợ việc truyền giáo.

B. TÔN CHỈ: “ Trích điều 5 của Nội Quy”

Tôn chỉ của TNTT/VN là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Ðồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Ðồ giáo Dân, Số 12).

1. Sống Lời Chúa: Học hỏi và áp dụng Lời Chúa trong đời sống.
2. Thực hiện Ngày Thánh Thể qua 4 khẩu hiệu : Cầu Nguyện, Rước Lể, Hy Sinh và Làm Việc Tông Ðồ.

C. ÐƯỜNG LỐI: “Trích điều 8 của Nội Quy”

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở… để nên người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực, và sẵn sàng dấn thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời hãnh diện nêu cao truyền thống văn hóa Dân Tộc và luôn ý thức tinh thần xây dựng quốc gia.

Do đó từ năm 1964, Phong Trào đã vượt qua khuôn khổ thuần túy đạo đức của ngày xưa để chấp nhận mọi sinh hoạt chuyên môn thích nghi với tuổi trẻ, nhằm tạo cho Thiếu Nhi những khả năng chuyên môn Tự Nhiên.
Trong gian đoạn mới này, Phong Trào lại tiến thêm một bước xa hơn, chủ trương hướng dẫn Thiếu Nhi vào môi trường xã hội để làm việc Tông Ðồ trong môi trường bằng mọi sinh hoạt Bác Ái, cởi mở và hợp tác với mọi tổ chức cùng mọi công tác có ích lởi chung.